جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية

جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية

جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية
جميع الحروف الصامتة في اللغة الانجليزية

هل تبحث عن كلمات بأحرف صامتة من A-Z؟ ستجد هنا قائمة كلمات تحتوي على 16 حرفًا صامتًا.

ما هو الحرف الصامت في الكلمات؟

يتم ترك الحرف الصامت بدون نطق ، مثل a في logically . يجعل الحرف الصامت في الكلمات تهجئة الكلمات مختلفة عن طريقة نطقها. هذا يجعل الهجاء أكثر صعوبة للمتعلمين.

فيما يلي بعض الأمثلة على كلمات الحروف الصامتة:

كلمات لا ينطق فيها حرف a

 • Logically
 • Physically
 • Artistically
 • Musically
 • Critically

كلمات لا ينطق فيها حرف b

 • Womb
 • Subtle
 • Doubt
 • Dumb
 • Succumb
 • Comb
 • Thumb
 • Climb
 • Bomb
 • Debt
 • Lamb
 • Aplomb
 • Limb
 • Plumber
 • Tomb
 • Jamb
 • Numb
 • Crumb
 • Coulomb

كلمات لا ينطق فيها حرف c

 • Scene
 • Obscene
 • Resuscitate
 • Muscle
 • Fluorescent
 • Fascinate
 • Evanesce
 • Disciple
 • Ascent
 • Abscess
 • Descend
 • Ascend
 • Scenario
 • Scent
 • Conscience
 • Conscious
 • Science
 • Scissors
 • Transcend
 • Crescent

كلمات لا ينطق فيها حرف d

 • Hedge
 • Edge
 • Wedge
 • Badge
 • Sandwich
 • Wednesday
 • Handkerchief
 • Handsome

كلمات لا ينطق فيها حرف e

 • Hate
 • Clothes
 • Please
 • Bridge
 • Gene
 • Like
 • Change
 • Love
 • Breathe
 • Age
 • Vegetable

كلمات لا ينطق فيها حرف g

 • Gnarly
 • Align
 • Reign
 • Sign
 • Design
 • Cologne
 • Consign
 • Benign
 • Resign
 • Assign
 • Gnome
 • Gnarl
 • Feign
 • Foreign
 • Campaign
 • Champagne

كلمات لا ينطق فيها حرف h

 • Monarchy
 • Scheme
 • While
 • Choreograph
 • Choir
 • Anchor
 • Rhythm
 • Echo
 • Chaos
 • Honest
 • Psychic
 • Mechanic
 • Chlorine
 • Tech
 • Whether
 • Archaeology
 • Ghost
 • Character
 • Orchestra
 • Stomach
 • Chord
 • Chrome
 • Why
 • Which
 • Chemical
 • Hour
 • Charisma
 • Where
 • Ache
 • When
 • Architect
 • White
 • What
 • School

كلمات لا ينطق فيها حرف i

 • Parliament
 • Business

كلمات لا ينطق فيها حرف k

 • Knee
 • Knickers
 • Know
 • Knot
 • Knack
 • Knife
 • Knock
 • Knew
 • Knowledge
 • Knob
 • Knight
 • Knuckle
 • Kneel
 • Knead
 • Knitting

كلمات لا ينطق فيها حرف l

 • Talk
 • Chalk
 • Yolk
 • Palm
 • Calm
 • Salmon
 • Almond
 • Calf
 • Half
 • Walk
 • Should
 • Balm
 • Folk
 • Could
 • Would

كلمات لا ينطق فيها حرف n

 • Column
 • Autumn
 • Damn
 • Hymn

كلمات لا ينطق فيها حرف p

 • Pneumonia
 • Raspberry
 • Coup
 • Psychic
 • Cupboard
 • Psychotic
 • Psychotherapy
 • Pseudo
 • Psychiatrist
 • Receipt
 • Psychology

كلمات لا ينطق فيها حرف s

 • Patios
 • Island
 • Aisle

كلمات لا ينطق فيها حرف t

 • Hustle
 • Bustle
 • Butcher
 • Castle
 • Thistle
 • Rustle
 • Scratch
 • Wrestle
 • Witch
 • Apostle
 • Often
 • Match
 • Listen
 • Soften
 • Mortgage
 • Christmas
 • Watch
 • Bristle
 • Fasten
 • Nestle
 • Glisten
 • Moisten
 • Whistle

كلمات لا ينطق فيها حرف u

 • Baguette
 • Biscuit
 • Building
 • Vogue
 • Tongue
 • Silhouette
 • Rogue
 • Guitar
 • Guilt
 • Guile
 • Guild
 • Circuit
 • Baguette
 • Guilt
 • Biscuit
 • Guide
 • Guise
 • Build
 • Guest
 • Guess
 • Guard
 • Disguise
 • Circuit

كلمات لا ينطق فيها حرف w

 • Wreath
 • Wrath
 • Wrap
 • Wreck
 • Wrack
 • Wring
 • Wriggle
 • Wretched
 • Answer
 • Awry
 • Wrapper
 • Wrestling
 • Playwright
 • Sword
 • Two
 • Whole
 • Wrench
 • Wren
 • Wrinkle
 • Wrist
 • Wrong
 • Wrote
 • Wreckage
 • who

كلمات لا ينطق فيها حرف gh

 • Cough
 • Weight
 • Fight
 • Right
 • Enough
 • Sigh
 • Daughter
 • Draught
 • Rough
 • Tough
 • Thought
 • Through
 • Drought
 • Might
 • Laugh
 • Clough

كلمات لا ينطق فيها حرف ph

 • Alphabet
 • Epiphany
 • Telephone
 • Sophomore
 • Paragraph

تعلم اللغة الانجليزية
تعلم اللغة الانجليزية