500 كلمة الأكاديمية باللغة الإنجليزية

500 كلمة الأكاديمية باللغة الإنجليزية 

500 كلمة الأكاديمية باللغة الإنجليزية

قائمة الكلمات الأكاديمية (AWL) هي قائمة تضم 500 كلمة من العائلات التي توجد بشكل شائع في النصوص الأكاديمية عبر مختلف التخصصات. تعتبر هذه الكلمات مهمة للطلاب للتعلم والفهم من أجل أن يكونوا ناجحين في الأوساط الأكاديمية. فيما يلي قائمة الكلمات الأكاديمية:

قائمة الكلمات الأكاديمية باللغة الإنجليزية

 1. Analyze
 2. approach
 3. assess
 4. assume
 5. authority
 6. available
 7. benefit
 8. concept
 9. consist
 10. constitute
 11. context
 12. contract
 13. create
 14. data
 15. define
 16. derive
 17. distribute
 18. economy
 19. environment
 20. equation
 21. establish
 22. estimate
 23. evidence
 24. factor
 25. finance
 26. formulate
 27. function
 28. identify
 29. indicate
 30. individual
 31. interpret
 32. involve
 33. issue
 34. legislation
 35. major
 36. method
 37. occur
 38. percent
 39. period
 40. policy
 41. principle
 42. procedure
 43. process
 44. require
 45. research
 46. resources
 47. response
 48. role
 49. section
 50. sector
 51. significant
 52. similar
 53. source
 54. structure
 55. study
 56. subject
 57. survey
 58. theory
 59. variable
 60. abandon
 61. abate
 62. abbreviate
 63. abdicate
 64. abduct
 65. aberrate
 66. abet
 67. abhor
 68. abide
 69. abjure
 70. abnegate
 71. abolish
 72. abominate
 73. abort
 74. abrade
 75. abridge
 76. abrogate
 77. abscond
 78. absolve
 79. absorb
 80. abstain
 81. abstergent
 82. abstract
 83. abuse
 84. accelerate
 85. accentuate
 86. accept
 87. access
 88. acclimate
 89. accommodate
 90. accompany
 91. accord
 92. account
 93. accumulate
 94. accurate
 95. accuse
 96. achieve
 97. acknowledge
 98. acquiesce
 99. acquire
 100. acquit
 101. act
 102. activate
 103. actualize
 104. adapt
 105. add
 106. address
 107. adduce
 108. adequate
 109. adhere
 110. adjourn
 111. adjudge
 112. adjust
 113. administer
 114. admonish
 115. adolescent
 116. adopt
 117. adore
 118. advance
 119. advertise
 120. advise
 121. affect
 122. affirm
 123. affix
 124. afflict
 125. afford
 126. age
 127. agree
 128. aid
 129. aim
 130. alarm
 131. alert
 132. alienate
 133. allege
 134. allocate
 135. alter
 136. alternative
 137. ambiguous
 138. amend
 139. analogy
 140. analyze
 141. annual
 142. anticipate
 143. apparent
 144. append
 145. appreciate
 146. approach
 147. appropriate
 148. approximate
 149. arbitrary
 150. area
 151. aspect
 152. assemble
 153. assess
 154. assign
 155. assist
 156. assume
 157. assure
 158. attach
 159. attain
 160. attitude
 161. attribute
 162. audience
 163. authentic
 164. authorize
 165. automate
 166. available
 167. aware
 168. behalf
 169. bias
 170. bond
 171. brief
 172. bulk
 173. capable
 174. capacity
 175. category
 176. cease
 177. challenge
 178. channel
 179. chapter
 180. characteristic
 181. chart
 182. chemical
 183. clarify
 184. classical
 185. clause
 186. code
 187. coincide
 188. collapse
 189. colleague
 190. commence
 191. comment
 192. commission
 193. commit
 194. commodity
 195. communicate
 196. community
 197. compatible
 198. compensate
 199. compile
 200. complement
 201. complex
 202. comply
 203. component
 204. comprehend
 205. comprise
 206. compute
 207. conceive
 208. concentrate
 209. concept
 210. conclude
 211. concurrent
 212. conduct
 213. confer
 214. confine
 215. confirm
 216. conflict
 217. conform
 218. confront
 219. confuse
 220. congress
 221. connect
 222. consent
 223. consequence
 224. conserve
 225. consider
 226. consist
 227. constitute
 228. constrain
 229. construct
 230. consult
 231. consume
 232. contact
 233. contain
 234. contemplate
 235. contend
 236. context
 237. contract
 238. contradict
 239. contrast
 240. contribute
 241. convene
 242. conventional
 243. converge
 244. converse
 245. convert
 246. convey
 247. convict
 248. cooperate
 249. coordinate
 250. core
 251. corporate
 252. correlate
 253. correspond
 254. couple
 255. create
 256. credit
 257. criteria
 258. crucial
 259. currency
 260. cycle
 261. data
 262. debate
 263. decade
 264. decay
 265. decisive
 266. decline
 267. deduce
 268. deem
 269. defend
 270. define
 271. definite
 272. demonstrate
 273. denote
 274. depict
 275. derive
 276. design
 277. designate
 278. desire
 279. despite
 280. detect
 281. determine
 282. devastate
 283. device
 284. devote
 285. dictate
 286. differ
 287. differentiate
 288. dimension
 289. diminish
 290. direct
 291. disclose
 292. disconnect
 293. disguise
 294. dismiss
 295. disorder
 296. display
 297. dispose
 298. distinct
 299. distinguish
 300. distort
 301. distribute
 302. diverse
 303. document
 304. domain
 305. domestic
 306. dominate
 307. draft
 308. dramatic
 309. duration
 310. dynamic
 311. earn
 312. ease
 313. edit
 314. edition
 315. educate
 316. effect
 317. efficient
 318. elaborate
 319. elastic
 320. elderly
 321. eliminate
 322. emerge
 323. emphasis
 324. empirical
 325. enable
 326. encounter
 327. endow
 328. enforce
 329. engage
 330. enhance
 331. enormous
 332. ensure
 333. entity
 334. environment
 335. episode
 336. equate
 337. equip
 338. equivalent
 339. erosion
 340. error
 341. establish
 342. estate
 343. estimate
 344. ethic
 345. ethnic
 346. evaluate
 347. event
 348. eventual
 349. evidence
 350. evolve
 351. exact
 352. exceed
 353. excel
 354. exclude
 355. exhibit
 356. expand
 357. expert
 358. explicit
 359. exploit
 360. explore
 361. expose
 362. external
 363. extract
 364. facilitate
 365. factor
 366. fade
 367. falsify
 368. familiar
 369. fashion
 370. feasible
 371. feature
 372. federal
 373. fee
 374. feedback
 375. feminine
 376. finite
 377. flexibility
 378. fluctuate
 379. focus
 380. format
 381. formula
 382. forthcoming
 383. foundation
 384. fraction
 385. framework
 386. frequent
 387. frontier
 388. frustrate
 389. function
 390. fundamental
 391. furthermore
 392. generate
 393. generic
 394. genre
 395. gesture
 396. global
 397. grade
 398. grant
 399. gravity
 400. guideline
 401. harmonize
 402. hazard
 403. hence
 404. highlight
 405. hint
 406. hypothesis
 407. identical
 408. identify
 409. ideology
 410. ignorant
 411. illustrate
 412. image
 413. immune
 414. impact
 415. impair
 416. implement
 417. imply
 418. impose
 419. impressive
 420. improve
 421. incentive
 422. inch
 423. incidence
 424. incorporate
 425. index
 426. indicate
 427. indispensable
 428. individual
 429. induce
 430. inevitable
 431. infer
 432. infinite
 433. inhibit
 434. initiate
 435. innovation
 436. input
 437. inquire
 438. insight
 439. inspect
 440. instance
 441. institute
 442. instruct
 443. integrate
 444. integrity
 445. intelligence
 446. intend
 447. intensive
 448. interact
 449. intermediate
 450. internal
 451. interpret
 452. intervene
 453. interval
 454. interview
 455. intrinsic
 456. introduce
 457. intrinsic
 458. investigate
 459. invoke
 460. involve
 461. isolate
 462. issue
 463. item
 464. justify
 465. label
 466. labor
 467. layer
 468. lecture
 469. legal
 470. legitimate
 471. leisure
 472. length
 473. leverage
 474. liberal
 475. license
 476. likewise
 477. link
 478. locate
 479. logic
 480. maintain
 481. major
 482. manipulate
 483. margin
 484. mature
 485. maximize
 486. media
 487. mediate
 488. medical
 489. medium
 490. mental
 491. method
 492. military
 493. minimal
 494. ministry
 495. minor
 496. minute
 497. modify
 498. monitor
 499. motivate
 500. multiple

تعلم اللغة الانجليزية
تعلم اللغة الانجليزية